Satsa på förebyggande hembesök

Relaterat

Mödra- och hälsovård har gjort att Sverige är världsbäst i att få mödrar att överleva förlossning och att hålla spädbarnsdödligheten på en låg nivå.

Det är dags att använda erfarenheterna från det förebyggande arbetet till att även ge äldre fler friska år.

En doktorsavhandling från Umeå universitet har visat att frivilliga, förebyggande hembesök är en metod för att nå ut även till grupper som annars är svåra att nå med information om hälsa och livsstil.

Det finns alltså starka vetenskapliga belägg för att hembesöken bevarar god hälsa och förebygger ohälsa.

Vid hembesöket kan den enskilda äldre få information om vilka möjligheter som finns i närområdet, såsom lokala träffpunkter, aktiviteter inom föreningslivet, seniorgympa, promenadgrupper, möjlighet att erbjuda eller ta emot frivilliginsatser osv. Samtalet handlar också om hur man minskar riskerna för fallskador, hur bostaden kan anpassas, behov av hjälpmedel och den äldres läkemedelsanvändning.

Inte minst för anhörigvårdare har hembesöken visat sig ha en mycket viktig funktion. För de anhörigvårdare som inte redan har kontakt med kommunen, kan det vara ett tillfälle att få information om vilka möjligheter till stöd och avlösning som finns i kommunen. På förslag från regeringen har nu riksdagen beslutat att olika former av anhörigstöd ska finnas i alla kommuner.

Hembesök ska genomföras regelbundet för att få effekt. Det är också viktigt att den som gör hembesöken har kunskap både från äldreomsorgen och primärvård.

Sen 2007 har statsbidrag utgått till kommuner för att erbjuda förebyggande hembesök. Det är nu dags att ta steget så att förebyggande hembesök erbjuds i alla kommuner. Lika självklart som att barn har rätt till Barnhälsovård måste äldre det vara att äldre får stöd i att behålla hälsa och undvika skador och sjukdom. För kommuner och landsting är det dessutom en ren vinstaffär.

Marina Alfredsson – Bror ( c )

Anders W Jonsson ( c )

Artikeln hämtad från tidningen Arbetarbladet 2010-06-10